Podmínky a Právní Omezení

1. Obecná ustanovení
Redakce serveru Neraweb (dále jen provozovatel), tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace na adrese www.neraweb.cz a dalších registrovaných adresách chat.neraweb.cz, forum.neraweb.cz a wap.neraweb.cz – dále jen “stránky”. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).
Provozovatel v souladu se zák. č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek
Užívat stránky www.neraweb.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.
Uživatelé se zavazují, že tyto stránky nebudou používat k žádným aktivitám, které jsou v rozporu se zákony České Republiky. Jsou si vědomi toho, že pokud by služeb využili k jakýmkoli aktivitám, které jsou v rozporu s trestním řádem ČR, ostatními zákony a pravidly a předpisy ČR a obecnými morálními a etickými pravidly, ponesou za toto své jednání plnou odpovědnost. Jsou si vědomi toho, že provozovatel této služby nenese za takové případné konání ze strany uživatelů žádnou odpovědnost. Budou se zde chovat podle morálních norem, které jsou v civilizované společnosti samozřejmostí a nebudou vědomě poškozovat ostatní uživatele ani samotný server.
Přispívat články a náměty může každý čtenář serveru. Respektující základní pravidla. Současně s Vaším článkem bude zveřejněno Vaše jméno a e-mail. Všechny ostatní vztahy mezi provozovatelem a čtenářem se řídi platnými právními předpisy. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti
Provozovatel neručí za správnost a obsah příspěvku, právní a morální postihy vždy nese autor článku. Redakce se si vyhrazuje právo nezveřejnit články jejichž text propaguje rasismus, pornografii, skrytou reklamu. Autor článku vlastní vždy autorské právo, avšak současně souhlasí, že redakce nemusí uveřejnit celý obsah článku a že článek zůstává uložen v archivu redakce. V případě jeho dalšího publikování je vždy autor požádám o souhlas.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.neraweb.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.neraweb.cz.
Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, chat) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

4. Závěrečná ustanovení
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.neraweb.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.neraweb.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.